แผนกวิชาช่างยนต์ (Auto Mechanic Department)

 
 
 
 
 
นายทวี ละลอกน้ำ
Mr.Tawee Lalognum
คอ.ม. เครื่องกล
ปทส.ครูเทคนิคชั้นสูง,คบ.การบริหารการศึกษา
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ บุญน้อย
Mr.Somkiart Boonnoi
คอ.ม. เครื่องกล
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
นายสุรเดช จันทร์สา
Mr.Suradech Junsa
คอ.ม. เครื่องกล
ปทส.เทคนิคช่างยนต์
นายศิริพรรณ์ วงษ์สมศรี
Mr.Siripan Wongsomsri

วศม. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
 
นายวัชระ  ดียะตาม
Mr.Watchara  Diyatam
คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร
Mr.Nipon Suwannapetch

คอ.ม. เครื่องกล
ปทส.เทคนิคช่างยนต์
นายสุวชัย กันตะภาค
Mr.Suwachai Kantapak
คอ.ม. เครื่องกล
ศษ.บ. สังคมศึกษา
 
     
 
นายสำรอง เมฆหมอก
Mr.Somrong Mekmok

คอ.ม. เครื่องกล
ปทส.เทคนิคช่างยนต์
นายวิจิตย์ แสงวงค์
Mr.Wijit Sangwong
คอ.ม. เครื่องกล
ปทส.เทคนิคช่างยนต์
นายกฤษฎา  ทั่งทอง
Mr.Kitsada  Thangthong
คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
     
 
 preview
นายยงยุทธ  ทิพย์มาก
Mr.Yongyut  Thipmak

วศ.บ. เครื่องกล
 
 
 
  นายสุรศักดิ์ อุทสาร
Ms.Surasak Uttasan

ปทส.เทคนิคช่างยนต์
     
 
 
 
พนักงานราชการ
     
     
 
นายกฤษดา บูชายัน
Mr.Kidsada Buchayan
นบ.นิติศาสตร์บัณฑิต
ปทส.เทคนิคยานยนต์

 นายเฉลิมศักดิ์  ศิริ
Mr.Chaloemsak  Siri
คอ.ม. เครื่องกล
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
 

ว่าที่ ร.ท.สาคร ศรีสุวรรณ์
Mr.Sakorn Srisuwan
คอ.ม. เครื่องกล
ปทส.เทคนิคยานยนต์, ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

     
 
นายวาทิน ถวนนอก
Mr.Watin Tuannok

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
 
  นางสาวนิตยา วิรุฬบุตร
Miss Nittaya Wirunbut
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 นายวุฒิพงษ์  วิเศษโวหาร
Mr. Wuttipong  Visetvohard
อส.บ. เครื่องกล
 
 
 นายประยูร  สีลาดเลา
Mr.Prayoon  Sriradrao
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
 นายวโรดม  สายพันธ์
Mr.Warodom  Saipun
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
 นายสกล สร้ายวิเชียร
Mr.Sakol Soiwichian
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
     
     
ครูพิเศษสอน
     
     
  นายพยัคฆ์  แทบท้าว
Mr.Phayuk  Thabthao
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
 
  นายธีระศักดิ์  เสษฐะ
Mr.Thirasak  Sette
ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์