แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology Computer Department)

 
 
 
 
ดร.วรวัฒน์  บุญดี
Mr.Vorawat  Boondee
ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

 
 
 
 
 
นายชัชวาลย์  ไชยราช
Mr.Chathaval  Chaiyaraj

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
 
นายบุญเพิ่ม  มงคลทวีวัฒน์
Mr.Boomperm  Mongkontawewat

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
 
 
นายฤทธิเดช  บุญตา
Mr.Ritdech  Boonta
คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
 
 
 นายจักวาล  ทรงวิชัย
Mr.Jakkrawal  Songwichai
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชุมชน
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
     
ครูพิเศษสอน
     
 

นายธนพล  ทัดทาน
Mr.Thanapon  Thadthan

คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

  นายสุริยา  ศรีวิเศษ
Mr.Suriya  Sriwisade

คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์