แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Department)

 
 
 
 
นายเอนก  สืบศรี
Mr.Aneck  Suebsri
ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร
 
 
 
 
 
 
นายกิตติพงษ์  แสงพันธ์
Mr.Kittiphong  Sangpan

กศ.ม. บริหารการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นายรุ่งศักดิ์  ตั้งวงษ์
Mr.Roongsak  Tungwong

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


ว่าที่ ร.ต.พิทยา  กุลชนะพงศธร
Acting Sub Lt.Pittaya  Kuljanapongsatorn
ศษ.ม.เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร
 
 
 
นายธนุตม์  บุปผาสังข์
Mr.Thanuot  Bubphasung

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. อุตสากรรมศิลป์
 
 
นายจักรพงษ์  แก่นแก้ว
Mr.Jakkapong  Kaenkaew
คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 
 
นายสนองศิลป์  ศิริโสม
Mr.Sanongsin  sirisom
คอ.ม. ไฟฟ้า

วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
นายวีระศักดิ์  สุวรรณเพชร
Mr.Veerasak  Suwanapetch

คอ.ม. ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
นายไพทูรย์  สุทธิสน
Mr.Paitoon  Soothison
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
นายชิงชัย  ศรีสุรัตน์
Mr.Chingchai  Srisurat
คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
 
 
     
ครูพิเศษสอน
     
 
นายศศิเดชา  จิตตะยโศธร
Mr.Sasidacha  Jittayosothon

คอ.ม. ไฟฟ้า
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม

 

 นายอภิชล  แสวงดี
Mr.Apichol  Sawaengdee

ค.อ.ม.ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
อส.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายวีรวัฒน์ ทองแก้ว
Mr.Veerawat  Thongkaew

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอรรถพล  กุลวงศ์
Mr.Auttapon Kunlawong

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)