แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Department)

 
 
 
 
นายชูศักดิ์  ศรีบุตรชิน
Mr.Chusak  Sributchin
คม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
 
     
   นายชาตรี มูลชาติ
Mr.Chatri Munchat
ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์