แผนกวิชาการขายและการตลาด (Sale and Marketing Department)

 
 
 
 
ดร.มณฑาวดี พูลเกิด
Dr.Monthawadee  Poolkerd
ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
น.ส.เสาวลักษณ์ รูปแก้ว
Miss.Saowalux  Roobkaew

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
 
นางรุจิรา โคตรชาดา
Mrs.Rugira  Khochada
คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บธ.บ การตลาด
 
     
นางสาวมลิวัลย์  พระธรรมมาตย์
Miss.Maliwan  Prathammart
บธ.บ.การตลาด
   นางสาววรัญญาภรณ์  อ่อนคำ
Miss.Waranyaporn  Onkam

บธ.บ.การตลาด
     
ครูพิเศษสอน
     
 
นางสาวอรุณี ไชยเสนา
Miss.Arunee  
Chaisena
บธ.บ.การตลาด
 
นางสาวลำใย นียาทองหลาง
Miss.Lamyai Neeyatonglang

บธ.บ.การตลาด