แผนกวิชาการบัญชี (Accounting Department)

 
 
 
 
 นางสาวปิยธิดา  สายสุทธิ์
Ms.Piyathida Saisut
บช.ม. การบัญชี
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 
 
 
 
 
นางฐาปณี  อินทนนท์
Mrs.Thapanee  Intanon

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การบัญชี
นางเมตตา  บรรลือหาญ
Mrs.Metta  Bunluhan

บช.ม. การบัญชี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี)
นางชลดา  ศรีสุรัตน์
Mrs.Chonlada   Srisurat

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การบัญชี
 
 
   
นางนฤมล  ยาวะโนภาส 
Mrs.Naruemon Yawanopat
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
นางศรีประไพ  ราชณุวงศ์
Mrs.Saiprapai  Ratchnuwong
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บช.บ. การบัญชี
นายวิวัฒน์ นัสสาสาร
Mr.Wiwat
 Natsasan
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บช.บ. การบัญชี
     
 
 
 
 นางมริษฏดา  บุษดี
Mrs.Maridtada  Bussadee
บธ.ม. การบัญชี
ศศ.บ. การบัญชี
 
 
  นางทารินทร  วิเวกวินย์
Mrs.Tharinthorn  Wiwegwin
บธ.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
     
ครูพิเศษสอน
     
 
นางกฤษพร จิตตะยโศธร
Mrs.Kritsaporn
 Jittayosothon
บช.บ. การเงิน
นางสาววรรณภา แคนไธสง
Miss.wannapa
  Kanthaisoing
บช.ม. การบัญชี
บช.บ. การบัญชี
นายธนะเมศฐ์  ธนโชติสุขวัฒน์
Mr.Thanamat  Thanachosukkhawat
บธ.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี