Untitled Document
บุคลากร
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
Untitled Document

แผนกวิชาการขายและการตลาด
ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

. . . . . . . . . . . . .

 
 
การศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตักสินใจใช้บริการ
การศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร กรณีศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อถ่านไฟฉาย กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อโยเกิร์ต กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาเพศหญิง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้ชายวัยทำงานกรณีศึกษาผู้ชายวัยทำงานในเขต อ. เมือง
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบบรรจุถุงของผู้บริโภค กรณีศึกษา ประชาชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเงิน กรณีศึกษา ประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) กรณีศึกษานักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำปลาแท้ กรณีศึกษา สตรีในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
รวมผลงานวิจัยของนักศึกษาการตลาด
 
 
 
 
     
 
• แผนกวิชาการขายและการตลาด โทรศัพท์ 045-709128 •
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   http://www.yt.ac.th