ออกบริการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อให้นักเรียนรับชมรายการการศึกษาทางไกล

ศูนย์การเรียนทางไกลวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่โรงเรียนบ้านดอนกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 สพฐ.

โดยนักศึกษา ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วท.ยโสธร ควบคุมโดย ครูชิงชัย ศรีสุรัตน์ ครูฤทธิเดช บุญตา และครูวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร