• ช่างกล
 • ช่างเชื่อม
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์
 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างสถาปัตยกรรม
 • เครื่องมือกล(522ชก12)
 • เครื่องมือกล(522ชก34)
 • เครื่องมือกล(ปวส.)
 • แม่พิมพ์โลหะ (DVT)
 • เครื่องมือกล ปวส.(ม.6)

 

แผนการเรียน ปี  2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง       สาขางานเครื่องมือกล    (522ชก12)

 

ภาคเรียนที่ 1 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 2 2
2000-1301 วิถีธรรม วิถีไทย 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2100-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2103 การวัดละเอียด 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 22 35

 

ภาคเรียนที่  2 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ2 2 2
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์2 2 2
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
2001-1005 งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 4
2102-2106 งานเครื่องมือกล1 6 12
       
       2.3   วิชาชีพงาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม 23 36

 

ภาคเรียนที่  3 / 2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์  3 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2102-2113 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 3 6
2102-2116 งานสร้างเครื่องมือตัด 3 6
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม 18 35

 

ภาคเรียนที่  4 / 2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 6
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3 6
    2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 7 16

 

ภาคเรียนที่  5 / 2554
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2102-2119 งานปรับ 3 6
2102-2121 งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล 3 6
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
2201-1020 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
รวม 17 33

 

ภาคเรียนที่  6 / 2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2104 ชิ้นส่วนเครื่องกล 2 2
2102-2105 คณิตศาสตร์เครื่องกล 2 2
       2.3   วิชาชีพงาน    
2102-2114 กลศาสตร์เครื่องกล 2 2
      2.4   โครงการ/โครงการวิชาชีพ    
2102-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม  
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม 18 30

 

แผนการเรียน ปี  2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง       สาขางานเครื่องมือกล    (522ชก34)

 

ภาคเรียนที่ 1 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 2 2
2000-1301 วิถีธรรม วิถีไทย 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2100-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2103 การวัดละเอียด 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 22 35

 

ภาคเรียนที่  2 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ2 2 2
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์2 2 2
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
2001-1005 งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 4
2102-2106 งานเครื่องมือกล1 6 12
       2.3   วิชาชีพงาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม 23 36

 

ภาคเรียนที่  3 / 2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์  3 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2107 พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2102-2113 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 3 6
2102-2116 งานสร้างเครื่องมือตัด 3 6
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม 18 35

 

ภาคเรียนที่  4 / 2553
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 4
     2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2102-2119 งานปรับ 3 6
2102-2121 งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล 3 6
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
2201-1020 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
รวม 17 33

 

ภาคเรียนที่  5 / 2554  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 6
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 3 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 7 16

 

ภาคเรียนที่  6 / 2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2102-2104 ชิ้นส่วนเครื่องกล 2 2
2102-2105 คณิตศาสตร์เครื่องกล 2 2
       2.3   วิชาชีพงาน    
2102-2114 กลศาสตร์เครื่องกล 2 2
      2.4   โครงการ/โครงการวิชาชีพ    
2102-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2102-2115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม  
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม 18 30

 

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชา   เทคนิคการผลิต   สาขางาน   เครื่องมือกล   (523ชก)

 

ภาคเรียนที่   1 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1426 วิทยาศาสตร์7 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 3
3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 5
3102-2002 โปรแกรม ซี เอ็น ซี 2 4
3102-2003 งานเครื่องมือกล  ซี เอ็น ซี 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ5 0 2
รวม 24 35

 

ภาคเรียนที่  2 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 3 3
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2 2 3
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1525 แคลคูลัส  1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
3100-0151 ความปลอดภัยในการควบคุมมลพิษ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0107 ชิ้นส่วนเครื่องกล 3 3
3102-2004 เทคโนโลยี แคด - แคม 3 5
3100-0112 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
       2.3   วิชาชีพงาน    
3102-2101 อ่านและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 2 3
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม 28 35

 

ภาคเรียนที่  3 /2553 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3102-2102 งานเครื่องมือกล 1 3 5
3102-2103 งานเครื่องมือกล 2 3 5
3102-2104 งานเครื่องมือกล 3 3 5
3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 3 5
3102-2107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 3 5
3102-2111 การประมาณราคา 2 2
       2.4  โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 18 31

 

ภาคเรียนที่ 4 / 2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-1201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3102-2106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 3
      2.4   โครงการ    
3102-6001 โครงการ 4 8
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี
3102-2206 การออกแบบอุปกรณ์จับยืด 2 3
3102-2112 งานสร้างเครื่องมือตัด 3 5
  4.   ฝึกงาน    
5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 23 36

 

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      สาขางานแม่พิมพ์โลหะ  (523มล DVT)

 

ภาคเรียนที่  1 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1603 กีฬาเพี่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1 3 3
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0108 ชิ้นส่วนเครื่องกล 3 3
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 3
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ5 0 2
รวม   27 34

 

ภาคเรียนที่ 2 / 2552 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0151 ความปลอดภัยในการควบคุมมลพิษ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 5
3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 4
3102-2003 งานเครื่องมือกล  ซี เอ็น ซี 2 4
       2.3   วิชาชีพงาน    
3102-2301 อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 2 3
3102-2306 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2 3
3102-2307 งานซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ 3 5
3102-2308 เทคโนโลยี่แม่พิมพ์โลหะ 2 3
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   19 34

 

ภาคเรียนที่  3 / 2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3102-2004 เทคโนโลยี แคด-แคม 3 5
3100-0154 การศึกษางาน 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3102-2302 งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 3 5
3102-2303 งานสร้างแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ 3 5
3102-2304 งานสร้างแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 3 5
3102-2305 งานสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 3 5
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3102-2111 การประมาณราคา 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2006 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   20 33

 

ภาคเรียนที่  4 / 2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2 2 3
3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 2 2
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1426 วิทยาศาสตร์7 3 4
3000-1525 แคลคูลัส1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3 3
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
      2.4   โครงการ    
3102-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม   26 34

 

 

แผนการเรียน ปี  2552    ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         สาขาวิชาเทคนิคการผลิต        สาขางานเครื่องมือกล  (ม.6)   (523ชก ม.6)

 

ภาคเรียนที่ 1 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ    
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 5
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 3
3102-0002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 3 5
3100-0004 วัสดุช่าง 2 2
3102-0001 ชิ้นส่วนเครื่องกล 3 3
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม   27 37

 

ภาคเรียนที่  2 / 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ    
3102-0003 งานเครื่องมือกล 3 5
3102-0004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2 2 3
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1426 วิทยาศาสตร์7 3 4
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพงาน    
3102-2101 อ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 2 3
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี  
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 3
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  4.   ฝึกงาน  
  5.   หมวดกิจกรรม    
30000-2002 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 6 0 2
รวม   27 38

 

ภาคเรียนฤดูร้อน/ 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 5
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 3
3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3102-2102 งานเครื่องมือกล  1 3 5
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม   10 17

 

ภาคเรียนที่  3 / 2553 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 2
3102-2003 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 3 5
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3102-2103 งานเครื่องมือกล  2 3 5
3102-2104 งานเครื่องมือกล  3 3 5
3102-2107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ 3 5
3102-2206 การออกแบบอุปกรณ์จับยึด 2 3
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   17 29

 

ภาคเรียนที่  4 / 2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
3000-1525 แคลคูลัส  1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0151 ความปลอดภัยในการควบคุมมลพิษ 2 3
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3102-2004 เทคโนโลยี แคด-แคม 3 5
3100-0108 ชิ้นส่วนเครื่องกล 3 3
       2.3   วิชาชีพงาน    
3102-2106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 3
      2.4   โครงการ/โครงการวิชาชีพ    
3102-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม   24 36

 

ภาคเรียนฤดูร้อน 2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 3 5
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3102-2112 งานสร้างเครื่องมือตัด 3 5
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม   10 16

 

 • ปวช.
 • (ปวช.(DVT)
 • ปวส.
 • ปวช.(ม.6)

 

แผนการเรียน ปี  2552       ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           สาขาวิชาโลหะการ       สาขางานเชื่อมโลหะ     (522ชช)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
20001501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 2 2
2000-1601 พละศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย   2 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพงาน    
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม   23 35

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ  2 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ  1 6 12
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ  1 2 4
       2.3   วิชาชีพงาน    
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม   21 35

 

ภาคเรียนที่   3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์  3 2 3
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ  2 6 12
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม   16 30

 

ภาคเรียนที่  4/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2103-2123 งานโครงสร้าง 2 4
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ  3 3 6
      2.4   โครงการ    
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2103-2113 งานสี 2 4
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 2 4
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น  2 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
รวม   17 35

 

ภาคเรียนที่  5/2554  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ   1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2103-2111 งานท่อ 3 6
2103-2119 งานเชื่อมท่อ 2 4
2103-2122 งานระบบท่อระบายอากาศ 2 4
2103-2124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง 2 4
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   10 22

 

ภาคเรียนที่  6/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
200-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น 2 4
       2.3   วิชาชีพงาน    
2103-2109 งานเชื่อมโลหะ  4 3 6
      2.4   โครงการ    
2103-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2 2
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 4
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 3
4.   ฝึกงาน  
5.   หมวดกิจกรรม  
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม   18 35

 

 

แผนการเรียน ปี  2552       ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           สาขาวิชาโลหะการ       สาขางานเชื่อมโลหะ     (522ชชDTV)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
20001501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 2 2
2000-1601 พละศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1 6 12
       2.3   วิชาชีพงาน    
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม   22 37

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ  2 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ  1 2 4
       2.3   วิชาชีพงาน    
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2 6 12
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม   23 38

 

ภาคเรียนที่   3/2553(ฝีกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3 3 6
2103-2119 งานเชื่อมท่อ 2 4
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   13 27

 

ภาคเรียนที่  4/2553(ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2103-2124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง 2 4
2103-2109 งานเชื่อมโลหะ  4 3 6
      2.4   โครงการ    
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 4
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 2 4
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น  2 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0008 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   15 30

 

ภาคเรียนที่  5/2554  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ   1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน  
2103-2111 งานท่อ 3 6
2103-2122 งานระบบท่อระบายอากาศ 2 4
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2103-2113 งานสี 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0009 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   14 29

 

ภาคเรียนที่  6/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2001-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
200-1240 ภาษาอังกฤษ 1 2
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้อ 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 2 4
       2.3   วิชาชีพงาน    
2103-2123 งานโครงสร้าง 2 4
      2.4   โครงการ    
2103-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2 2
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
5.   หมวดกิจกรรม  
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม   21 37

 

 

แผนการเรียน ปี  2552       ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           สาขาวิชาเทคนิคโลหะ       สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ     (523ชช)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์  2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    
3103 - 2001 เทคโนโลยีการเชื่อม  1 2 4
3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 4
3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3103-2208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  5 0 2
รวม 24 31

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียยง 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1425 วิทยาศาสตร์  6 3 4
3000-1525 แคลคูลัส  1 3 3
2.   หมวดวิชาชีพ    
     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ 2 4
3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 2 2
3103-2004 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3103-2201 เทคโนโลยีงานเชื่อม 3 6
       2.4  โครงการ    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3102-0004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  6 0 2
รวม 27 37

 

ภาคเรียนที่ 3/2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3103-2213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง 3 4
3103-2212 งานเชื่อมว่อมบำรุง 2 4
3103-2205 การตรวจสอบด้วยรังสี 3 5
3103-2204 การตรวจสอบด้วยคลื่ยอุลตราโซนิค 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  ***ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 15 25

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3103-0151 ความปลอดภัยและควบคุมมลพิษ 2 3
3103-2006 การวางแผนงานเชื่อม 2 2
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 4
3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3103-2202 เทคโนโลยีการเชื่อม  3 3 6
       2.4  โครงการ    
3103-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
3103-2203 การคำนวณในงานเชื่อม 2 2
  4.   ฝึกงาน  
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  7 0 2
รวม 26 40

 

 

แผนการเรียน ปี  2552       ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           สาขาวิชาเทคนิคโลหะ       สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ     (523ชช(ม.6)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    
3103-0004 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 4
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์  2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    
3103 - 2001 เทคโนโลยีการเชื่อม  1 2 4
3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 4
3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 2
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3103-2208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  5 0 2
รวม 28 39

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    
3100-0004 วัสดุช่าง 2 2
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียยง 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1425 วิทยาศาสตร์  6 3 4
3000-1525 แคลคูลัส  1 3 3
2.   หมวดวิชาชีพ    
     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ 2 4
3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 2 2
3103-2004 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3103-2201 เทคโนโลยีงานเชื่อม 3 6
       2.4  โครงการ    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3102-0004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  6 0 2
รวม 29 39

 

ภาคเรียน  ฤดูร้อน  /2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 5
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
3103-0001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 4
3103-0002 งานโลหะแผ่น 2 4
3103-0003 งานเชื่อมแก๊ส 2 4
3103-0005 งานผลิตภัณฑ์โลหะ 2 4
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
      1.2    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2.   หมวดวิชาชีพ    
        2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4  โครงการ    
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม 13 25

 

ภาคเรียนที่  3/2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3103-2213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง 3 4
3103-2212 งานเชื่อมว่อมบำรุง 2 4
3103-2205 การตรวจสอบด้วยรังสี 3 5
3103-2204 การตรวจสอบด้วยคลื่ยอุลตราโซนิค 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  ***ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 15 25

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
     2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3103-0151 ความปลอดภัยและควบคุมมลพิษ 2 3
3103-2006 การวางแผนงานเชื่อม 2 2
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 4
3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3103-2202 เทคโนโลยีการเชื่อม  3 3 6
       2.4  โครงการ    
3103-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
3103-2203 การคำนวณในงานเชื่อม 2 2
  4.   ฝึกงาน  
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  7 0 2
รวม 26 40

 

 • ปวช.(522ชฟ1,2,5,6)
 • ปวช.(522ชฟ3,4)
 • ปวส.(523ตต1,2)
 • ปวส.(523คล1)
 • ปวส.(523ตต ม.6)

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      สาขางานไฟฟ้ากำลัง (522ชฟ1,2,5,6)  

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1004 งานฝึกฝีมือ  3 6
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา  
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม   22 36

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2102 วงจรไฟฟ้า 1 3 5
2104-2104 เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4   โครงการ    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
2201-1021 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 2 3
  4.  ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม   23 36

 

ภาคเรียนที่  3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
2000-1525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
        2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2101 เขียนแบบไฟฟ้า 2 4
2104-2103 วงจรไฟฟ้า  2 3 5
2104-2105 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 3 6
2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2104-2110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 3 6
       2.4   โครงการ  
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม   18 35

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน     
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 6
2104-2109 การควบคุมเครื่องมือกลไฟฟ้า 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน  
2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2104-2112 อุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์และวงจร 2 4
2104-2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 4
2104-2121 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
รวม   19 36

 

ภาคเรียนที่  5/2554 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ  
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
2100-1002 วัสดุช่างอุตสหกรรม 2 2
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2104-4101 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า  1 3 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   10 17

 

ภาคเรียนที่  6/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2100-1008 นิวแมตริกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3 3
2104-2117 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  2 3 6
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 1
      2.4   โครงการ    
2104-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 2 4
2104-2115 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 5
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม   19 35

 

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      สาขางานไฟฟ้ากำลัง (522ชฟ1,2,5,6)  

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1004 งานฝึกฝีมือ  3 6
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา  
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม   22 36

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2102 วงจรไฟฟ้า 1 3 5
2104-2104 เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4   โครงการ    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
2201-1021 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 2 3
  4.  ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม   23 36

 

ภาคเรียนที่  3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
2000-1525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
        2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2101 เขียนแบบไฟฟ้า 2 4
2104-2103 วงจรไฟฟ้า  2 3 5
2104-2105 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 3 6
2104-2107 หม้อแปลงไฟฟ้า 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2104-2110 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 3 6
       2.4   โครงการ  
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม   18 35

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน     
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 6
2104-2109 การควบคุมเครื่องมือกลไฟฟ้า 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน  
2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2104-2112 อุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์และวงจร 2 4
2104-2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 4
2104-2121 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
รวม   19 36

 

ภาคเรียนที่  5/2554 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ  
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
2100-1002 วัสดุช่างอุตสหกรรม 2 2
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2104-2106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2104-4101 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า  1 3 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม   10 17

 

ภาคเรียนที่  6/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2100-1008 นิวแมตริกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3 3
2104-2117 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  2 3 6
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 1
      2.4   โครงการ    
2104-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 2 4
2104-2115 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 5
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม   19 35

 

 

แผนการเรียน ปี 2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    พุทธศักราช  2546ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  (523ตต1,2)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3 3
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1606 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1427 วิทยาศาสตร์ 8 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 4
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 3 4
3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2202 การส่องสว่าง  2 2
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม 29 37

 

ภาคเรียนที่  2/2552(ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป  
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนาระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 3
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2104 เครื่องกลไฟฟ้า 3 3 4
3104-2204 เทคโนโลการขนถ่าย 3 4
3120-2006 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3 4
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ จัดโดยสถานประกอบการ 0 2
รวม 19 26

 

ภาคเรียนที่  3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 4
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า  2 3 4
3104-2005 เขียนแบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3 4
3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 4
3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ6 0 2
รวม 27 36

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟ้า 2 2
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2 3 4
3104-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 4
       2.4   โครงการ    
3104-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
3104-2106 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2 2
3104-2009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3 3
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 25 35

 

 

แผนการเรียน ปี 2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   สาขางานเคื่องกลไฟฟ้า  (523คล1)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3 3
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1606 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1427 วิทยาศาสตร์ 8 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 4
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1 3 4
3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2202 การส่องสว่าง  2 2
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม 29 37

 

ภาคเรียนที่  2/2552(ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป  
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนาระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 3
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2104 เครื่องกลไฟฟ้า 3 3 4
3104-2204 เทคโนโลยีการขนถ่าย 3 4
3120-2006 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3 4
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ จัดโดยสถานประกอบการ 0 2
รวม 19 26

 

ภาคเรียนที่  3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 4
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า  2 3 4
3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3 4
3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 4
3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ6 0 2
รวม 27 36

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2011 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟ้า 2 2
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2 3 4
3104-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 4
       2.4   โครงการ    
3104-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
3104-2106 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2 2
3104-2009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3 3
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 25 35

 

 

แผนการเรียน ปี 2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง     สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า   (523ตต ม.6)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  ปรับพื้นฐานวิชาชีพ    
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 5
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
3104-0001 เขียนแบบไฟฟ้า 2 4
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 3 5
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 2 4
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 3 5
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 3 5
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4  โครงการ    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  5 0 2
รวม 20 38

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 3
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1427 วิทยาศาสตร์  8 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์  2 3 3
2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3104-1001 วงจรไฟฟ้า 3 4
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า 2 3
3104-1003 ดิจิตอลประยุกต์ 2 3
     2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า  1 3 4
3104-2002 เครื่องกลไฟฟ้า  1 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4  โครงการ    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  6 0 2
รวม 27 36

 

ภาคเรียน  ฤดูร้อน  (1)/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1606 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2 2
        1.2    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
        2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การบริหารระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิค 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4  โครงการ    
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี    
3104-2301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม 13 16

 

ภาคเรียนที่  3/2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 4
3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3120-2006 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3 4
3104-2104 เครื่องกลไฟฟ้า  3 3 4
3104-2204 เทคโนโลยีการขนถ่าย 3 4
3104-2203 การประมาณการระบบไฟฟ้า 2 2
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3104-2103 โรงต้นกำลัง 2 2
3104-2205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 22 29

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
3000-1525 แคลคูลัส  1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3 4
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า  2 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 4
       2.4  โครงการ    
3104-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน  
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  7 0 2
รวม 24 36

 

ภาคเรียน  ฤดูร้อน  (2)/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3 3
3104-2011 ไมโครคอลโทรลเลอร์ 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า  2 3 4
3104-2202 การส่องสว่าง 2 2
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม 14 16

 

 • ปวช. ยานยนต์
 • ปวช. เครื่องกล
 • ปวช. ยานยนต์(DVT)
 • ปวส. ยานยนต์
 • ปวส. เื่ครื่องกล
 • ปวส. ยานยนต์(ม.6)

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)

แผนกวิชา    ช่างยนต์     สาขาวิชา    เครื่องกล    สาขางาน  ยานยนต์     (522ทย)

 

ภาคเรียนที่  1./2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-1001 งานเครื่องยนต์ 3 6
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 23 37

 

ภาคเรียนที่   2./2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2
2000-1303 ประวัติการดำรงชาติไทย 2 2
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
     2.2   วิชาชีพสาขาวิชา  
2101-2103 งานเครื่องยนต์เล็ก 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม 22 34

 

ภาคเรียนที่  3./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2104 งานจักรยานยนต์ 3 6
2101-2101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3 6
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
2101-2112 งานเขียนแบบช่างยนต์ 2 4
2101-2209 กลศาสตร์เครื่องกล 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม 18 32

 

ภาคเรียนที่    4./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์  3 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 3 6
2101-1004 งานไฟฟ้ารถยนต์ 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2114 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 2 3
2101-2108 งานบำรุงรักษารถยนต์ 2 4
    2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
รวม 19 34

 

ภาคเรียนที่   5./2554.(ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษเพื่อสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2106 งานตัวถังรถยนต์ 3 6
2101-2107 งานสีรถยนต์ 3 6
2101-2102 งานเครื่องยนต์ดีเซล 3 6
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 10 22

 

ภาคเรียนที่  6./2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1002 งานส่งกำลังรถยนต์ 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 3 6
      2.4   โครงการ/โครงการวิชาชีพ    
2101-5001 โครงการ 4 5
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
2100-1008 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม 15 29

 

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)
แผนกวิชา  ช่างยนต์     สาขาวิชา  เครื่องกล       สาขางาน     เครื่องกลอุตสาหกรรม   (522ทก)

 

ภาคเรียนที่  1./2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 23 36

 

ภาคเรียนที่   2./2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2
2000-1303 ประวัติการดำรงชาติไทย 2 2
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
     2.2   วิชาชีพสาขาวิชา  
2101-1001 งานเครื่องยนต์ 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม 20 32

 

ภาคเรียนที่  3./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1004 งานไฟฟ้ารถยนต์ 3 6
2101-1002 งานส่งกำลังรถยนต์ 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2209 กลศาสตร์เครื่องกล 3 3
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม 20 35

 

ภาคเรียนที่    4./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์  3 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2205 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 3 6
2101-2210 คณิตศาสตร์เครื่องกล 3 3
    2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2100-1008 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
2101-2112 งานเขียนแบบช่างยนต์ 2 4
2101-2104 งานจักรยานยนต์ 3 6
2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
       
รวม 20 36

 

ภาคเรียนที่   5./2554.(ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษเพื่อสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2204 งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 6
2101-2202 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 6
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 7 16

 

ภาคเรียนที่  6./2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2101-2203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 3 6
2101-2201 งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 3 6
2101-2213 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม 2 2
2101-2211 เครื่องกำเนิดไอน้ำ 2 2
      2.4   โครงการ/โครงการวิชาชีพ    
2101-5001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
       
รวม 18 34

 

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)

แผนกวิชาช่างยนต์       สาขาวิชาเครื่องกล      สาขางาน  ยานยนต์   DVT   (522 ทย DVT)

 

ภาคเรียนที่   1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 4
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1001 งานเครื่องยนต์ 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
20002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 22 36

 

ภาคเรียนที่   2 /2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1303 ประวัติการดำรงชาติไทย 2 2
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 2
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 4
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 6
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1003 งานเครื่องล่างรถยนต์ 3 6
  2.3 วิชาชีพสาขางาน    
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2112 งานเขียนแบบช่างยนต์ 2 4
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2
รวม 23 36

 

ภาคเรียนที่    3/2553 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2. หมวดวิชาชีพ    
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
  2.3 วิชาชีพสาขางาน    
2101-2101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3 6
2101-2103 งานเครื่องยนต์เล็ก 3 6
2101-2106 งานตัวถังรถยนต์ 3 6
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2
รวม 14 28

 

ภาคเรียนที่    4./2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1. หมวดวิชาสามัญ    
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป    
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2. หมวดวิชาชีพ    
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 4
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1004 งานไฟฟ้ารถยนต์ 3 6
  2.3 วิชาชีพสาขางาน    
2101-2107 งานสีรถยนต์ 3 6
2101-2108 งานบำรุงรักษารถยนต์ 2 4
    2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2
       
รวม 13 28

 

ภาคเรียนที่   5./2554 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1. หมวดวิชาสามัญ    
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป    
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2
  2. หมวดวิชาชีพ    
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
  2.3 วิชาชีพสาขางาน    
2101-2104 งานจักรยานยนต์ 3 6
2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์ 3 6
2101-2102 งานเครื่องยนต์ดีเซล 3 6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2 2
2100-1008 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2 4
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 16 31

 

ภาคเรียนที่  6./2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1. หมวดวิชาสามัญ    
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป    
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 2 2
  2. หมวดวิชาชีพ    
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
2101-1002 งานส่งกำลังรถยนต์ 3 6
  2.3 วิชาชีพสาขางาน    
2101-2114 งานวัดละเอียดช่างยนต์ 2 3
  2.4 โครงการ    
2101-5001 โครงการ 4 5
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
2101-2209 กลศาสตร์เครื่องกล 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2
รวม 19 29

 

 

แผนการเรียน ปี   2552    ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

แผนกวิชาช่างยนต์           สาขาวิชา  เครื่องกล             สาขางาน     เทคนิคยานยนต์  (523 ทย)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1426 วิทยาศาสตร์ 7 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 3
3101-2004 งานซ่อมเครื่องยนต์ 3 5
3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์ 3 5
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต์ 3 3
3102-0004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม   29 38

 

ภาคเรียนที่   2./2552 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2009 งานแก้ปัญหาเครื่องกล 3 5
3101-2006 งานเครื่องล่างยานยนต์ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3101-2116 งานบริการยานยนต์ 3 5
3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต์ 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2007 กิจกรรมอื่นที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 12 22

 

ภาคเรียนที่  3./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1525 แคลคูลัส 1  3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล 2 3
3101-2005 งานส่งกำลังยานยนต์ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3101-2107 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2 2
  กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม   29 37

 

ภาคเรียนที่    4./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 2
3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 3
3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3101-2102 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 3 5
3101-2110 วิศวกรรมดีเซล 3 3
3101-2104 งานเกียร์อัตโนมัติ 3 5
       2.4   โครงการ    
3101-6001 โครงงาน 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 27 39

 

 

แผนการเรียน ปี  2552       ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546
แผนกวิชาช่างยนต์          สาขาวิชา  เครื่องกล          สาขางาน  เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  (523 ทก )

 

ภาคเรียนที่    1./2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1. หมวดวิชาสามัญ    
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
3000-1101 ทักษภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1426 วิทยาศาสตร์ 7 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2. หมวดวิชาชีพ    
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 3
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 2
3101-2004 งานซ่อมเครื่องยนต์ 3 5
3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 3
  2.3 วิชาชีพสาขางาน    
3101-2203 งานบริการเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม 3 5
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4. ฝึกงาน 0 2
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม 28 38

 

ภาคเรียนที่   2./2552  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2005 งานส่งกำลังยานยนต์ 2 3
       2.3   วิชาชีพงาน    
3101-2201 งานบริการเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง 3 5
3101-2202 งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม 3 5
3101-2209 การทำความเย็นอุตสาหกรรม 3 3
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
       
รวม 12 20

 

ภาคเรียนที่  3./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
       
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1525 แคลคูลัส 1  3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล 2 3
3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์ 3 5
3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
3101-2006 งานเครื่องล่างยานยนต์ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3101-2204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 5
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3101-2214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม   28 39

 

ภาคเรียนที่    4./2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 3
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต์ 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3101-2211 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง 3 3
      2.4   โครงการ    
3101-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3 5
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
3102-0004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม   28 39

 

 

แผนการเรียน ปี  2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

แผนกวิชาช่างยนต์           สาขาวิชา  เครื่องกล             สาขางาน     เทคนิคยานยนต์    (523ทย  ม.6)

 

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  รายวิชาปรับพื้นฐาน    
3101-0003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3 5
3101-0001 งานเครื่องยนต์เล็ก 3 5
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4
3101-0004 งานเครื่องยนต์ดีเซล 3 5
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1426 วิทยาศาสตร์ 7 3 4
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2006 งานเครื่องล่างยานยนต์ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3101-2107 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม   26 39

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  รายวิชาปรับพื้นฐาน    
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 5
3101-0002 งานจักรยานยนต์ 3 5
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 4
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1525 แคลคูลัส 1  3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
     2.2   วิชาชีพสาขาวิชา  
3101-2004 งานซ่อมเครื่องยนต์ 3 5
3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม   26 37

 

ภาคเรียนที่ฤดูร้อน   2./2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3 5
3101-2102 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 3 5
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม 9 16

 

ภาคเรียนที่ 3/2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
     2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2009 งานแก้ปัญหาเครื่องกล 3 5
3101-2005 งานส่งกำลังยานยนต์ 2 3
     2.3 วิชาชีพสาขางาน    
3101-2116 งานบริการยานยนต์ 3 5
3101-2110 วิศวกรรมดีเซล 3 3
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ จัดโดยสถานประกอบการ 0 2
รวม 12 20

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2. หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 3
3101-2007 งานไฟฟ้ายานยนต์ 3 5
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล 2 3
       2.3 วิชาชีพสาขางาน    
3101-2104 งานเกียร์อัตโนมัติ 3 5
       2.4 โครงการ    
3101-6001 โครงงาน 4 8
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
       
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 25 38

 

ภาคเรียนที่ฤดูร้อนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2. หมวดวิชาชีพ    
     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    
3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 4
       2.3 วิชาชีพสาขางาน    
3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต์ 3 5
       2.4 โครงการ    
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต์ 3 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม 12 15

 

 • ปวช.
 • ปวส.
 • ปวส.(ม.6)
 • ปวช.(โยธา)
 • ปวส.(โยธา)
 • ปวส.(ม.6)

 

แผนการเรียน ปี 2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      สาขาวิชาการก่อสร้าง     สาขางานก่อสร้าง  (522ชส)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์  1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 2
2000-1301 วิถีธรรม  วิถีไทย 2 2
2000-1601 พละศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
2001-1302 วัสดุก่อสร้าง 2 2
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น 2 4
2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้ 3 6
2106-2102 งานปูน 1 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 23 36

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 2 2
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2101 งานไม้ 3 6
2106-2104 งานเขียนแบบก่อสร้าง  1 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2111 งานปูน  2 3 6
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
2106-2128 งานปูน  3 2 4
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือสามัญ  2 0 2
รวม 21 36

 

ภาคเรียนที่  3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
        2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
     2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2103 งานก่อสร้างอาคาร  1 6 12
2106-2105 งานเขียนแบบก่อสร้าง  2 3 6
2106-2107 การประมาณราคาก่อสร้าง  1 2 2
2106-2106 งานสำรวจ  1 2 4
2106-2109 เทคนิคก่อสร้าง  1 2 2
2106-2110 กลศาสตร์โครงสร้าง  1 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
      2.4   โครงการ    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0 2
รวม 20 35

 

ภาคเรียนที่  4/2553 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2108 กฎหมายก่อสร้าง 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2115 การประมาณราคาก่อสร้าง  2 2 2
2106-2113 งานเขียนแบบก่อสร้าง  3 3 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  *   ฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน * *
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0 2
รวม 10 17

 

ภาคเรียนที่  5/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ  1 1 2
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์  2 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2100-1304 ไฟฟ้าเบื้องต้น 2 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2112 งานก่อสร้างอาคาร  2 6 12
2106-2123 ท่อและสุขภัณฑ์ 2 4
2106-2127 งานอะลูมิเนียมอาคาร 3 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 3
  4.   ฝึกงาน  
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 19 36

 

ภาคเรียนที่  6/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0005 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2114 งานระดับก่อสร้าง 2 4
       2.4    โครงการ    
2104-5001 โครงการ  ไม่น้อยกว่า  160  ชั่วโมง 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2106-2120 งานสีและเคลือบผิว 2 4
2106-2522 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2 4
2106-2122 งานสำรวจ  2 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0 2
รวม 18 36

 

 

แผนการเรียน ปี 2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาการก่อสร้าง    สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง  (523ชส)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2002 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 2 2
3106-2004 เทคนิคก่อสร้าง 1 2 2
3106-2005 การเขียนแบบก่อสร้าง 1 3 6
3106-2009 ทฤษฏีโครงสร้าง 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2104 กฎหมายก่อสร้าง 2 2
3106-2105 งานก่อสร้างอาคาร 1 2 6
3106-2112 ชลศาสตร์ 1 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม 26 36

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 3
3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 3 4
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 3
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
3106-2008 การทดสอบวัสดุ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2106 งานก่อสร้างอาคาร 2 2 6
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
3106-2114 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม 27 37

 

ภาคเรียนที่  3/2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป  
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2006 การประมาณราคาก่อสร้าง 1 2 3
3106-2003 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2 3
3106-2001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2103 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 2 6
3106-2110 โครงการงานก่อสร้างอาคาร 2 6
3106-2111 เทคนิคก่อสร้าง 2 2 2
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ จัดโดยสถานประกอบการ 0 2
รวม 19 33

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2007 คอนกรีตเทคโนโลยี 3 4
3106-2010 ปฐพีกลศาสตร์ 3 4
3106-2013 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3 3
3106-2012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2107 งานก่อสร้างอาคาร 3 2 6
       2.4   โครงการ    
3106-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3106-2121 วิศวกรรมการทาง 3 3
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 25 38

 

 

แผนการเรียน ปี  2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาการก่อสร้าง    สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง  (ม.6)     (523ชส  ม.6)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  รายวิชาปรับพื้นฐาน    
3106-0001 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2
3106-0002 วัสดุก่อสร้าง 2 2
3106-0003 เทคนิคก่อสร้าง 2 2
3106-0004 ฝึกฝีมืองานไม้ 2 4
3106-0005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2 4
3106-0006 ประมาณราคาก่อสร้าง 2 3
3106-0007 เขียนแบบก่อสร้าง 2 4
3106-0008 การสำรวจ 2 3
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3 3
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
  2.3  วิชาชีพสาขางาน    
3106-2104 กฏหมายก่อสร้าง 2 2
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม 26 37

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 3 4
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 2 2
3106-2004 เทคนิคก่อสร้าง 1 2 2
3106-2005 การเขียนแบบก่อสร้าง 1 3 6
3106-2006 การประมาณราคาก่อสร้าง 1 2 3
3106-2009 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2112 ชลศาสตร์ 1 2 2
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3106-2114 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม 28 36

 

ภาคเรียนที่  ฤดูร้อน/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  1 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2008 การทดสอบวัสดุ 2 3
3106-2013 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3 3
     
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2111 เทคนิคก่อสร้าง 2 2 2
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3106-2121 วิศวกรรมการทาง 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
รวม 16 17

 

ภาคเรียนที่  3/2553(ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
       
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2002 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3106-2103 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 2 6
3106-2105 งานก่อสร้างอาคาร 1 2 6
3106-2106 งานก่อสร้างอาคาร 2 2 6
3106-2107 งานก่อสร้างอาคาร 3 2 6
3106-2110 โครงการงานก่อสร้างอาคาร 2 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ  ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 16 40

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1   วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3106-2007 คอนกรีตเทคโนโลยี 3 4
3106-2010 ปฐพีกลศาสตร์ 3 4
3106-2011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
3106-2012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 3
3106-2003 การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4   โครงการ    
3106-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 27 38

 

 

แผนการเรียน ปี 2552  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชา  การก่อสร้าง  สาขางานโยธา  (522 ยธ )

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์  1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 2 2
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 2
2000-1301 วิถีธรรม  วิถีไทย 2 2
2000-1601 พละศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-1302 วัสดุก่อสร้าง 2 2
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2100-1304 ไฟฟ้าเบื้องต้น 2 4
2106-2203 เทคนิคก่อสร้าง  1 2 2
2106 - 2209 เขียนแบบโยธา  1 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
2201-1020 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 2 3
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2
รวม 21 29

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2 2
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 2 2
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3
2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2205 ประมาณราคา  1 2 2
2106-2210 เขียนแบบโยธา  2 2 3
     2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2216 งานก่อสร้างอาคาร  1  3 6
2106-2213 งานไม้  1 3 6
2106-2220 กฏหมายก่อสร้าง 2 2
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4  ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือสามัญ  2 0 2
รวม 20 30

 

ภาคเรียนที่  3/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2100-2202 โครงสร้างเบื้องต้น 3 4
2106-2204 เทคนิคก่อสร้าง  2 2 2
2106-2211 เขียนแบบโยธา  3 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2217 งานก่อสร้างอาคาร  2 3 6
2106-4201 ปฏิบัติงานโยธา 1 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
      2.4   โครงการ    
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0 2
รวม 17 30

 

ภาคเรียนที่  4/2553 (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 2
2106-2212  เขียนแบบโยธา 4 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2106-2218 งานก่อสร้างอาคาร  3 3 6
2106-4202 ปฏิบัติงานโยธา 2 4 8
  4.   ฝึกงาน    
  *   ฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0004 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 14 26

 

ภาคเรียนที่  5/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ  1 1 2
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์  2 2 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2207 การสำรวจ 3 6
2106-2206 ประมาณราคา  2 2 2
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2215 เครื่องจักรกลงานไม้ 3 6
2106-2221 งานโยธา 3 6
      2.4   โครงการ    
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
  4.   ฝึกงาน  
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0007 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัด 0 2
รวม 17 30

 

ภาคเรียนที่  6/2554
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน    
       1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
2106-2208 การสำรวจเส้นทาง 3 6
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 6
       2.4    โครงการ    
2106-5001 โครงการ  ไม่น้อยกว่า  160  ชั่วโมง 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
2106-2214 งานไม้  2 3 6
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0 2
รวม 16 33

 

 

แผนการเรียน ปี 2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      สาขาวิชาโยธา      สาขางานโยธา     ( 523 ยธ)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 3
  2.   หมวดวิชาชีพ  
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3121-2002 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 3
3121-2005 การสำรวจเส้นทาง 3 4
3121-2007 เทคนิคก่อสร้างงานโยธา 3 3
3121-2008 การประมาณราคางานโยธา 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3121-2104 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 2 2
3121-2105 กฏหมายก่อสร้าง 2 2
  4.   ฝึกงาน    
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0 2
รวม 28 33

 

ภาคเรียนที่  2/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 2
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 3
3000-1425 วิทยาศาสตร์ 6 3 4
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3121-2001 การทดสอบวัสดุ 2 3
3121-2006 วิศวกรรมการทาง 3 3
3121-2011 การเขียบแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3121-2110 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 3
3121-2102 การเขียนแบบโยธา 3 6
3121-2114 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2 3
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  
3121-2109 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 2 2
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6 0 2
รวม 32 42

 

ภาคเรียนที่  3/2553  (ฝึกงาน)
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป  
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
3121-2111 วิศวกรรมรากฐาน 3 3
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3121-2101 งานโยธา 3 6
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2005 กิจกรรมอื่น ๆ จัดโดยสถานประกอบการ 0 2
รวม 13 20

 

ภาคเรียนที่  4/2553
รหัส รายวิชา นก. ชม.
  1.  หมวดวิชาสามัญ    
        1.1  วิชาสามัญทั่วไป    
        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2
  2.   หมวดวิชาชีพ    
       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน    
       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา    
3121-2003 คอนกรีตเทคโนโลยี 2 3
3121-2004 ปฐพีกลศาสตร์ 3 4
3121-2009 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 3
3121-2010 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3 3
3121-2013 ชลศาสตร์ 3 4
       2.3   วิชาชีพสาขางาน    
       2.4   โครงการ    
3121-6001 โครงการ 4 8
  3.   หมวดวิชาเลือกเสรี    
3121-2112 วิศวกรรมจราจร 2 2
3200-1010 กฏหมายแรงงานและการประกันสัมคม 3 3
  5.   หมวดกิจกรรม    
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7 0 2
รวม 24 34

 

 

แผนการเรียน ปี  2552   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     สาขาวิชาโยธา     สาขางานโยธา  523 ยธ (ม.6)

 

ภาคเรียนที่  1/2552
รหัส รายวิชา นก. ชม
  รายวิชาปรับพื้นฐาน    
3106-0001 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2
3106-0002 วัสดุก่อสร้าง 2 2
3106-0003 เทคนิคก่อสร้าง 2 2
3106-0005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2 4
3106-0006 ประมาณราคาก่อสร้าง 2 3
3106-0007