Untitled Document

    ดาวน์โหลดโลโก้ การแข่งขันทักษะ คลิ๊กที่นี่
    กรณีดาวน์โหลดไฟล์เอกสารไม่ได้ ให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ คลิ๊กที่นี่
  คำสั่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 
  รายงานการประชุม
 
  รายละเอียดสถานที่พักในจังหวัดยโสธร
 
   

เรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแห่ง

      ตามที่ได้มีการเลื่อนกำหนดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพแข่งขันทักษะและประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจองที่พักในจังหวัดยโสธร โรงแรมหลายแห่งไม่รับจอง ถ้าจอง ต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็มทั้งหมด คณะกรรมการจัดเตรียมห้องพักจึงขอแจ้งให้สถานศึกษาจองที่พักเอง โดยไม่ต้อง จองผ่านวิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยสามารถดูรายละเอียดที่พักได้ที่ http://www.yt.ac.th ที่ข้อมูลการแข่งขันทักษะ หัวข้อ รายละเอียด สถานที่พักในจังหวัดยโสธร การจองที่พักที่ผ่านมาได้ทำการยกเลิกทั้งหมดแล้ว
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการจัดเตรียมที่พัก      
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓           

     
  ใบงาน/รายละเอียด/กติกา/เกณฑ์การแข่งขัน และข้อสอบ
     
 
>
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
     
 
>
วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
     
 
>
วิชาช่างสถาปัตยกรรม
   
 
>
วิชาช่างกลโรงงาน
     
 
>
วิชาช่างโลหะการ
     
 
>
วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
     
 
>
วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   
 
>
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     
 
>
วิชาช่างยนต์
     
 
>
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 
>
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
 
>
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     
 
>
วิชาการบัญชี
     
 
>
วิชาการขายและการตลาด
     
 
>
วิชาเลขานุการ
     
 
>
วิชาการโรงแรม
 
 
>
วิชาสามัญสัมพันธ์
     
 
>
การแข่งขันองค์การวิชาชีพ
 

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๖ หมู่ ๑ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๐-๙๑๐๐ แฟกซ์ ๐-๔๕๗๐-๙๑๙๙
© ๒๐๐๘ http://www.yt.ac.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ ต่อ ๐-๔๕๗๐-๙๑๐๙

 

   
     
           
             
     

 
Copyright © 2011 Yasothon Technical College. All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-709106 โทรสาร 045-709199
E-mail : yt.yasothon@hotmail.com
Webmaster : phaiioo@hotmail.com