Untitled Document

  สรุปผลการแข่งขัน
     
 
>
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
     
 
>
วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
     
 
>
วิชาช่างสถาปัตยกรรม
   
 
>
วิชาช่างกลโรงงาน
     
 
>
วิชาช่างโลหะการ
     
 
>
วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
     
 
>
วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   
 
>
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     
 
>
วิชาช่างยนต์
     
 
>
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 
>
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
 
>
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     
 
>
วิชาการบัญชี
     
 
>
วิชาการขายและการตลาด
     
 
>
วิชาเลขานุการ
     
 
>
วิชาการโรงแรม
 
 
>
วิชาอาหารและโภชนาการ
 
 
>
วิชาสามัญสัมพันธ์
     
 
>
การแข่งขันองค์การวิชาชีพ
 

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๖ หมู่ ๑ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๐-๙๑๐๐ แฟกซ์ ๐-๔๕๗๐-๙๑๙๙
© ๒๐๐๘ http://www.yt.ac.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ ต่อ ๐-๔๕๗๐-๙๑๐๙

 

   
     
           
             
     

 
Copyright © 2011 Yasothon Technical College. All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-709106 โทรสาร 045-709199
E-mail : yt.yasothon@hotmail.com
Webmaster : phaiioo@hotmail.com