Untitled Document

     
  คำสั่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 
 
  ใบงาน/รายละเอียด/กติกา/เกณฑ์การแข่งขัน และข้อสอบ
     
 
>
สาขาวิชาช่างยนต์
 
>
สาขาวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
 
>
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 
>
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
>
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
>
สาขาวิชาช่างกลและเทคนิคการผลิต
 
>
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 
>
สาขาวิชาพาณิชยกรรม
 
>
สาขาวิชาคหกรรม
 
>
สาขาวิชาศิลปกรรม
 
>
สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
>
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
>
สาขาวิชาชีพระยะสั้น
   
>
ใบสมัครใช้ทุกประเภทการแข่งขันทักษะ (pdf)
   
 
>
สาขาวิชาชีพระยะสั้น
   
>
ใบสมัครใช้ทุกประเภทการแข่งขันทักษะ (pdf)
   

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๖ หมู่ ๑ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๐-๙๑๐๐ แฟกซ์ ๐-๔๕๗๐-๙๑๙๙
© ๒๐๐๘ http://www.yt.ac.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ ต่อ ๐-๔๕๗๐-๙๑๐๙

 

   
     
           
             
     

 
Copyright © 2011 Yasothon Technical College. All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-709106 โทรสาร 045-709199
E-mail : yt.yasothon@hotmail.com
Webmaster : phaiioo@hotmail.com